Logo image

Burgerschap begint met persoonsvorming.


Bent u op zoek naar een geschikt programma over burgerschap dat past bij uw school? Een methodiek dat bijdraagt tot een positief pedagogisch klimaat en tevens leerlingen voorbereidt op democratisch burgerschap? Dan bent u op het goede adres. Wij hebben lessen ontwikkeld waarbij kennisoverdracht, karaktervorming en zingeving één geheel vormen.

We noemen onze methodiek  ‘OP KARAKTER’

Onderwijs en vorming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden


Iedere samenleving zoekt naar een goede balans tussen het persoonlijk belang en het groepsbelang. Overweegt het eerste dan geeft dat een egocentrische houding. Is de groepsdruk te groot, dan komt de ontwikkeling van het individu in de knel. Aandacht voor morele waarden helpt leerlingen om dat evenwicht te vinden.  

Deugden zijn bouwstenen van het karakter. Daarom bespreken we in de onder – en in de middenbouw zestien alledaagse deugden.  

In de bovenbouw ligt de focus op burgerschapsvorming, zingeving en geestelijke stromingen. Belangrijke thema’s van onze democratische samenleving komen aan de orde.

Kinderen vinden het spannend om met elkaar van gedachten te wisselen wat in een bepaalde situatie goed is om te doen.   

We kunnen de grote waarden van onze democratische rechtstaat het beste overdragen door met de ‘kleine deugden’ ervan te beginnen.” Onderwijsraad (2012)

Maak morele waarden bespreekbaar in de onder – en middenbouw


Deugden zijn kwaliteiten van het hart. Ze tonen iemands bereidheid om het goede na te streven. Je kunt deugden vergelijken met kostbare diamanten. Ze worden in alle landen geprezen om hun schoonheid. Maar edelstenen krijgen pas waarde als ze worden geslepen. Dat geldt ook voor deugden. Laat leerlingen nadenken over morele eigenschappen en beoefen ze samen in de klas. Hier ligt de passie van leerkrachten!

Deze eigenschappen beoefenen we met de leerlingen in een cyclus van drie jaar:

Klik op de afbeeldingen voor voorbeeldlessen


Mevrouw Angèl Chen – Straten is directeur van basisschool ‘De Heggerank’ in Heijen (L) “We nodigen groep 1 t/m groep 5 uit om over vriendelijk gedrag na te denken en te vertellen wat ze daaronder verstaan. Alle ideeën en werkjes worden in een portfolio bewaard en ze stellen ook persoonlijke doelen. Deze ‘vriendelijkheidsmeter’ in de klas steeg van 6,1 naar 8,0! Op het schoolplein zijn nauwelijks incidenten.”

Bekijk de video van mevr. Chen – Straten


Bovenbouw: oriëntatie op de samenleving


Burgerschap, zingeving en geestelijke stromingen zijn nauw met elkaar verbonden. Zingeving bevordert actief burgerschap. Aandacht voor geestelijke stromingen en wereldgodsdiensten maakt leerlingen nieuwsgierig naar elkaars ideeën. Het kweekt een open en respectvolle houding. Ieder kind krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en zich eventueel aan anderen te spiegelen.

Klik op de afbeeldingen voor voorbeeldlessen:

Vrijheid en respect
Zingeving

Mevr. Mayke Cöp – Smits is leerkracht van groep 7. “Filosofische gesprekken zijn een belangrijk onderdeel van de methodiek ‘Op Karakter’. Ik merk dat het de samenhang in groep versterkt. Leerlingen durven meer aan elkaar te vertellen en ze horen ook graag de verhalen van anderen. Stille kinderen krijgen een kans omdat ieders mening er toe doet. Zo leer ik kinderen op een andere manier kennen en daardoor voel ik dat ik dichter bij ze sta. Maar vóór alles is het ontzettend leuk om te doen!”

Werkvormen


Een leraar die met passie zijn vak geeft, kan leerlingen tot hoge prestaties brengen en tegelijkertijd een belangrijke vormende rol vervullen.

(Onderwijsraad 2011)

Over ons


 

 

KvK: 17188619

E-mail: info@actief-democratischburgerschap.nl

IBAN: NL51 INGB 0008 1210 09
RSIN fiscaal nummer: 857767045

Bestuursleden:
  • Hans Bouwhuis: voorzitter, medeontwikkelaar programma bovenbouw
  • Charles Hamburger: secretaris, medeontwikkelaar programma onder - en middenbouwbouw
  • Frans Geurts: medeontwikkelaar programma voor alle bouwen
  • Joop Haverkort: contacten maatschappelijke- en religieuze organisaties
  • Gerard Bal: penningmeester

Postadres: St. Agnetenweg 105 6545 AV Nijmegen

Telefoon: 0654257101

Klik hier voor inzage klachtenregeling


Doelstelling

De stichting heeft ten doel bij te dragen aan de opvoeding en vorming van leerlingen in het bijzonder ten aanzien van het bevorderen van democratisch burgerschap. We leren kinderen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor gemeenschapsbelangen binnen en buiten de school. We denken na en beoefenen algemeen aanvaarde universele waarden, deugden en normen en we leren hen respectvol om te gaan met mensen van verschillen culturele achtergrond, religie en levensovertuiging.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

CONTACT