Logo image

Burgerschap begint met persoonsvorming.


Bent u op zoek naar een geschikt programma over burgerschap dat past bij uw school? Een methodiek die bijdraagt aan een positief pedagogisch klimaat en tevens leerlingen voorbereidt op democratisch burgerschap? Wij hebben lessen ontwikkeld waarbij aandacht wordt besteed aan karaktervorming, zingeving en democratische kernwaarden.

We noemen onze methodiek  ‘OP KARAKTER’

Onderwijs en vorming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden


Iedere samenleving zoekt naar een goede balans tussen het persoonlijk belang en wat goed is voor de groep. Overheerst het eerste dan geeft dat een egocentrische houding. Is de groepsdruk te groot, dan komt de ontwikkeling van het individu in de knel. Aandacht voor morele waarden helpt leerlingen om dat evenwicht te vinden.  

Deugden zijn bouwstenen van het karakter. Daarom komen in de onder – en in de middenbouw zestien alledaagse deugden aan de orde.  

In de bovenbouw ligt de focus op democratische kernwaarden zingeving en geestelijke stromingen.

Kinderen vinden het spannend om met elkaar van gedachten te wisselen over wat in een bepaalde situatie goed is om te doen.   

We kunnen de grote waarden van onze democratische rechtstaat het beste overdragen door met de ‘kleine deugden’ ervan te beginnen.” Onderwijsraad (2012)

Maak morele waarden bespreekbaar in de onder – en middenbouw


Deugden zijn kwaliteiten van het hart. Ze tonen iemands bereidheid om het goede na te streven. Je kunt deugden vergelijken met kostbare diamanten. Ze worden in alle landen geprezen om hun schoonheid. Maar edelstenen krijgen pas waarde als ze worden geslepen. Dat geldt ook voor deugden. Laat leerlingen nadenken over morele eigenschappen en oefen deze samen in de klas. Hier ligt de passie van leerkrachten!

Deze eigenschappen oefenen we met de leerlingen in een cyclus van drie jaar:

Klik op de afbeeldingen voor voorbeeldlessen


Mevrouw Angèl Chen – Straten is directeur van basisschool ‘De Heggerank’ in Heijen (L) “We nodigen groep 1 t/m groep 5 uit om over vriendelijk gedrag na te denken en te vertellen wat ze daaronder verstaan. Alle ideeën en werkjes worden in een portfolio bewaard en ze stellen ook persoonlijke doelen. Deze ‘vriendelijkheidsmeter’ in de klas steeg van 6,1 naar 8,0! Op het schoolplein zijn nauwelijks incidenten.”

Bekijk de video van mevr. Chen – Straten


Bovenbouw: oriëntatie op de samenleving


Burgerschap, zingeving en geestelijke stromingen zijn nauw met elkaar verbonden. Zingeving bevordert actief burgerschap. Aandacht voor geestelijke stromingen en wereldgodsdiensten maakt leerlingen nieuwsgierig naar elkaars ideeën. Het kweekt een open en respectvolle houding. Ieder kind krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en zich eventueel aan anderen te spiegelen.

Klik op de afbeeldingen voor voorbeeldlessen:

Vrijheid en respect
Zingeving

Mevr. Mayke Cöp – Smits is leerkracht van groep 7. “Filosofische gesprekken zijn een belangrijk onderdeel van de methodiek ‘Op Karakter’. Ik merk dat het de samenhang in groep versterkt. Leerlingen durven meer aan elkaar te vertellen en ze horen ook graag de verhalen van anderen. Stille kinderen krijgen ook een kans want ieders mening doet er toe. Zo leer ik kinderen op een andere manier kennen en daardoor voel ik dat ik dichter bij ze sta. Maar vóór alles is het ontzettend leuk om te doen!”

Werkvormen


Een leraar die met passie zijn vak geeft, kan leerlingen tot hoge prestaties brengen en tegelijkertijd een belangrijke vormende rol vervullen.

(Onderwijsraad 2011)

Nadere informatie


CONTACT